8 de gen. 2012

ELS NOMS DELS BOTXINS
 

 A les Illes Balears el Partido Popular, hereu del franquisme i guanyador de les eleccions autonòmiques i municipals del maig de 2011, ha iniciat una política decididament encaminada a l’exterminació de la llengua catalana i de la cultura pròpia de les Illes. A final de 2011, només amb mig any de govern:
  • ja havia eliminat TV de Mallorca i Ona Mallorca, emissores que, per televisió i per ràdio, emetien en llengua catalana;
  • havia eliminat totes les ajudes a la premsa en català i a les activitats de promoció de la llengua catalana;
  • havia eliminat (o estava a punt de fer-ho) els requisits de coneixement de la llengua catalana per a accedir a la funció pública i per a promocionar-s’hi;
  • planejava canviar la Llei de Normalització Lingüística per a fer del català una llengua absolutament prescindible;
  • havia eliminat les pel·lícules en català de la televisió autonòmica IB3;
  • havia decidit canviar el nom oficial de Palma en el servil Palma de Mallorca (motivat per la referència al marc geogràfic espanyol);
  • havia intentat canviar el nom de Maó en Mahó-Mahón;
  • havia anunciat la supressió del decret que exigeix un mínim d’ensenyament en català del 50 % a tots els centres escolars de les Illes;
  • havia disposat que a partir del curs 2012-2013 els pares hauran de triar en quina llengua (català o castellà) faran els seus fills l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura;
  • havia instituït els premis literaris Ciutat de Palma com a premis bilingües...
El Partido Popular vol fer desaparèixer tots els senyals d’identitat dels naturals de les Illes Balears, perquè aquestes restin definitivament una dòcil província més de l’Imperi Espanyol, i per a fer-ho ha d’anul·lar al màxim la presència de la llengua catalana a la societat perquè esdevengui inútil. Però totes aquestes mesures (i les que vindran) no s’han pres casualment ni han sorgit del no res. Els responsables de totes aquestes mesures tenen nom, i és bo que la gent sàpiga qui són els qui han començat (activament, prenent les disposicions necessàries, o passivament, aplaudint-les i aprovant-les) el pla executiu per a matar la llengua catalana a les Balears. A continuació teniu els noms dels principals botxins que ens volen exterminar. Hi podrien ser tots els regidors populars de tots els ajuntaments (perquè tots estan d’acord amb aquesta actuació; no n’hi ha hagut ni un que se n’hagi desmarcat públicament), però la llista seria massa llarga. Cadascú que hi afegeixi els del seu poble. Que la indignitat acompanyi per a sempre tota aquesta guarda de renegats i de forasters que odien l’única llengua pròpia de les Illes Balears, la catalana. (N’hi ha que surten a més d’una llista. Com que els agrada tant acaparar càrrecs d’on poder xuclar...)


BOTXINS DE LA LLENGUA CATALANA A LES BALEARS:


Cap Suprem dels botxins:

President del Govern d’Espanya i President del Partido Popular:

 Mariano Rajoy Brey


Executor principal de la política d’exterminació de la llengua catalana a les Balears:

President del Govern de les Illes Balears:

José Ramón Bauzá Díaz

Principals còmplices en la política d’exterminació de la llengua catalana a les Balears:


Diputats i Senadors a les Corts espanyoles:

Miquel Ramis
Enrique Fajarnés
Joan Carles Grau
Isabel Borrego
Mariona Ares
Llorenç Bosch
Gari Durán
José Sala
Joana F. Pons
José Mª Rodríguez


Delegat del Govern Espanyol a les Illes Balears:


José Mª Rodríguez Barberá

Diputada al Parlament Europeu:Rosa Estarás Ferragut

Consellers del Govern de les Illes Balears:

José Ignacio Aguiló Fuster - Vicepresident del Govern de les Illes Balears
Antonio Gómez Pérez - Conseller de Presidència
Rafael Àngel Bosch i Sans - Conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Carlos Delgado Truyols - Conseller de Turisme i Esports
Carmen Castro Gandasegui - Consellera de Salut, Família i Benestar Social
Gabriel Company Bauzá - Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
José Simón Gornés Hachero - Conseller d'Administracions Públiques

Diputats del Parlament de les Illes Balears:

Pere Rotger

Ana Maria Aguiló i Garcías
Maria José Bauzá i Alonso
Rosa Maria Bauzá i Colom
José Ramón Bauzá i Díaz
Lourdes Bosch i Acarreta
Margalida Cabrer i González
José María Camps i Buenaventura
Antoni Camps i Casasnovas
Margarita Durán i Cladera
Jaime Fernández i Juan
Óscar Fidalgo i Bestard
Llorenç S. Galmés i Verger
Miquel Àngel Jerez i Juan
Eulàlia E. Llufriu i Esteva
Maria Virtudes Marí i Ferrer
Gabriel José Martí i Ballester
Francisco Mercadal i Alabern
Manuel José Monerris i Barberá
Catalina Palau i Costa
Pere Palau i Torres
Antoni Pastor i Cabrer
María Asunción Pons i Fullana
Margarita Prohens i Rigo
Pere Rotger i Llabrés
Fernando Rubio i Aguilo
Maria Salom i Coll
Alejandro Sanz i Benejam
Margalida Serra i Cabanellas
Vicent Serra i Ferrer
Misericordia Sugrañes i Barenys
Santiago Tadeo i Florit
Carolina Torres i Cabañero
Josep Torres i Cardona
Antònia Vallés i Ramis
Carlos Luís Veramendi i Mestre


Consellers de Mallorca:

Maria Salom i Mateo Isern

Maria Salom (Presidenta)
Joan Rotger
Catalina Cirer
Antoni Mesquida
Catalina Soler Torres
Miquel Vidal Vidal
Margalida Roig
Jaume Crespí
Bernardí Coll
Antònia Roca
Antonio Llamas
Magdalena García
Josep Oliver
Isabel Llinàs
Bernat Roig
Margalida Ginard
Antoni Mulet
Coloma Terrassa
Jeroni Salom


Consellers de Menorca:

José Ignacio Aguiló i Santiago Tadeo

Santiago Tadeo Florit (President)
Pilar Pons Faner
Luís Alejandre Sintes
Joan Josep Pons Anglada
Salomé Cabrera Roselló
Aurora Herráiz Águila
Fernando Villalonga Bordes
María Nieves Baillo Vadell
Cristóbal Huguet Sintes


Consellers d’Eivissa:


Vicent Serra Ferrer (President)
Mariano Juan Guasch
Antonio Marí Marí
Josefa Costa Ramón
Carmen Domínguez Arellano
Vicente Roig Tur
Carmen Ferrer Torres
Josefa Costa Costa
Rafael Triguero Costa
Mercedes Prats Serra
Alex Minchiotti Fàbregas

Directors Generals (o càrrecs més o menys equivalents) del Govern:

Javier Fons Recuenco – Director del Gabinet de Presidència
Isabel Maria Serna Benbassat – Secretària General
Antoni Costa Costa - Director General de Pressuposts i Finançament
José Vicente Marí Bosó - Director General del Tresor i Política Financera
Maria Teresa Palmer Tous - Directora General d'Economia i Estadístiques
César Nuño Pacheco Cifuentes - Director General de Comerç i Empresa